Nivell elemental

L’objectiu del Nivell Elemental, de Primer a Sisè, és assolir els coneixements bàsics que  permetin  comprendre el llenguatge de la música i avançar amb l’ instrument, tant individualment com en grup.

Durant el curs de Primer de Nivell Elemental es duen a terme els Tastets, sessions per descobrir i provar els instruments de l’Escola, ja que l’inici de l’aprenentatge de l’instrument s’efectua a Segon de Nivell Elemental. Com a acompanyament a l’inici de l’instrument, és durant aquest Segon curs quan tenen lloc els Workshop, sessions en petit grup amb l’instrument .

El cant coral forma una unitat amb el llenguatge musical durant el 1r Cicle de Nivell Elemental, amb projectes conjunts. A partir del 3r curs (2n Cicle) ja es considera com una assignatura individual i fonamental, que, juntament amb el llenguatge musical contribuïrà a poder adquirir una bona formació musical i de qualitat.

Al llarg del Nivell Elemental , i sempre a partir del 3r curs, el tutor de cada alumne, recomanarà i facilitarà la seva incorporació als diferents grups instrumentals de l’Escola, per tal de començar a experimentar i gaudir de la música en conjunt.

La realització del Nivell Elemental facilita la continuïtat al Nivell Mitjà a l’Escola. Tanmateix, a partir de Sisè de Nivell Elemental, en cas de voler accedir al Conservatori , l’Escola garanteix la preparació de les proves d’accés.


  1r NIVELL ELEMENTAL  -Dues sessions setmanals de 45 minuts. (S’hi inclou el treball de conjunt coral i moviment) 6 anys*
  2n NIVELL ELEMENTAL  -Dues sessions setmanals de 45 minuts. (S’hi inclou el treball de cant coral i moviment)
-30 min d’instrument
-WORKSHOP
     7 anys *
  3r NIVELL ELEMENTAL  -Dues sessions setmanals de 45 minuts de Ll. musical
-30 min d’instrument
-45 min de cant coral
-Conjunt instrumental
  8  anys *
  4rt NIVELL ELEMENTAL  -Dues sessions setmanals de 45 minuts de Ll. musical 
-30 min d’instrument
-45 min de cant coral
-Conjunt instrumental
  9 anys *
  5è NIVELL ELEMENTAL  -Dues sessions setmanals d’1 hora de Ll. musical
-30 min d’instrument **
-45 min de cant coral
-Conjunt instrumental
10 anys *
  6è NIVELL ELEMENTAL  -Dues sessions setmanals d’1 hora de Ll. musical
-30 min. d’instrument **
-45 min de cant coral
-Conjunt instrumental
11 anys *

* les edats són com a referència, ja que hi poden haver variacions segons nivells, sempre a criteri del tutor.
** A criteri del tutor i en casos excepcionals, el temps d’instrument pot incrementar-se a 45 min
ADAPTACIÓ-Dues sessions setmanals de 45 min
-45 min de cant coral
-30 min d’instrument
Entre 8 i 11 anys
En aquest grup d’adaptació hi tenen cabuda tots aquells alumnes d’entre 8 i 11 anys que s’incorporen a l’escola de música sense coneixements previs de llenguatge musical. L’objectiu d’aquestes sessions és, en un termini de dos anys, facilitar l’adaptació al nivell i situar aquests alumnes al curs que els correspon.

A l’Emm, la trajectòria que pot seguir un/a alumne/a des dels 2 anys, passant per les etapes de Primària i Secundària i fins a Adults de nivell variable,  comporta diversos aspectes específics que concretem a continuació:

PRIMER CICLE (Coordinadora: Adela Poch)S’incorporen canvis importants respecte de l’etapa anterior de Sensibilització: la veu continua sent la base, s’obre el ventall d’instruments, s’incorpora el moviment i el cant coral.
A partir del moment que l’alumne triï instrument, el seu professor passarà a ser el seu tutor dins l’escola.
SEGON CICLE (Coordinadora: Núria Martínez)S’avança en la lectura de notes, audició, pulsació i ritmes bàsics, importància de  la veu, tant  individualment com en conjunt
S’afegeixen tres quarts d’hora lectiva dedicada al conjunt coral i, de manera optativa i segons criteri del tutor, participació en algun conjunt instrumental (Descordats, Grup de Guitarres o Xaloc Band).
-Projecte de cicle “Compositors amb ulls d’infant”: 
*Mozart (Tercer Nivell Elemental), projecte de treball transversal dels conceptes i aptituds musicals articulats a partir de la figura del compositor, el seu temps i circumstàncies.
*Beethoven (Quart Nivell elemental) projecte de treball transversal dels conceptes i aptituds musicals articulats a partir de la figura del compositor, el seu temps i circumstàncies.
TERCER CICLE (Coordinadora: Tona Comas)S’assoleixen en aquest cicle els conceptes a nivell més ampli des del punt de vista de l’oïda, del ritme i  estructures musicals en general i per tant s’amplia la durada de les sessions.
-Treball transversal articulat en diferents projectes amb l’objectiu de descobrir i explorar tant llenguatges rítmics i melòdics com nocions bàsiques de composició