Nivell mitjà

El nivell mitjà o professional, consta de sis cursos acadèmics, quatre dels quals es poden cursar a la nostra escola. En aquest nivell es continua, amb una mica més d’aprofundiment, el treball que venen fent durant el nivell elemental. Al finalitzar aquests quatre cursos, l’alumne haurà adquirit el nivell, tant pel gaudi personal de la música en tots els seus àmbits, com per poder accedir a estudis més professionalitzadors.

Al tractar-se d’una escola reconeguda pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és en aquest nivell on l’alumne tindrà dret a convalidar alguns crèdits de l’ESO, sempre que es compleixin els requisits necessaris, facilitant així la simultaneïtat dels estudis de música amb els obligatoris.

Coordinador Llenguatge musical: Jordi Bargalló

1r NIVELL MITJÀ-2h de llenguatge musical seguides, amb canvi de professor i d’aula.
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
12 anys* (Primer d’ESO)
2n NIVELL MITJÀ-2h de llenguatge musical seguides, amb canvi de professor i d’aula.
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
13 anys* (Segon d’ESO)
3r NIVELL MITJÀ-1h de llenguatge musical
-1h d’harmonia
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
14 anys* (Tercer d’ESO)
4t NIVELL MITJÀ-1h de llenguatge musical
-1h d’harmonia
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
15 anys* (Quart d’ESO)
*Les edats són com a referència, ja que hi poden haver variacions segons els nivells, sempre a criteri del tutor i dels professors de llenguatge musical.

Paral·lelament a aquesta estructura, l’escola ofereix el LLENGUATGE MUSICAL SECUNDÀRIA , un curs que acull els alumnes d’aquestes edats que arriben a l’escola amb ganes de fer música i que no han rebut una formació necessaria per a poder cursar el Nivel Mitjà. La flexibilitat del Llenguatge Musical Secundària permet que diferents tipologies d’alumnes puguin beneficiar-se’n i que es puguin ubicar, si cal, al Nivel Mitjà . Els alumnes que cursen aquesta assignatura  també se’ls ofereix formar part del Cor Trencadís , així com participar d’alguna Orquestra , segons el què aconselli cada tutor. 

CONVALIDACIONS ALUMNES DE 1r a 4t d’ESO

Els alumnes que cursen l’ESO i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades ( com és el cas de l’EMM J.Aymerich) , poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO en els termes que s’indiquen en aquest document. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els ensenyaments de música, la sol·licitud ​s’ha de renovar cada curs.​ Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior​a aquell a què tenen dret.

Matèries convalidables

Es poden convalidar les matèries següents:

●  Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)

●  Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores setmanals per curs)

●  Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.Si l’alumne deixa els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes pel que fa a les matèries convalidades.

Matèries que es poden reconèixer

Les matèries d’ESO es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música d’entre 3 i 4 hores setmanals. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

●  Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO

●  Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

●  Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)

●  Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO

●  Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Aquelles famílies d’alumnes de l’EMM J.Aymerich que vulguin convalidar, cal que es posin en contacte amb secretaria, qui prepararà el  “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què s’acredita el què fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis en l’ESO” . Aquest document l’haureu de lliurar al vostre tutor o director de l’Institut. Recordeu que en cap cas es podrà convalidar si no es fan les hores totals necessàries.