Nivell mitjà

El nivell mitjà consta de sis cursos acadèmics, quatre dels quals es poden cursar a la nostra escola. En aquest nivell es continua, amb una mica més d’aprofundiment, el treball que venen fent durant el nivell elemental. Al finalitzar aquests quatre cursos, l’alumne haurà adquirit el nivell, tant pel gaudi personal de la música en tots els seus àmbits, com per poder accedir a estudis més professionalitzadors.

Al tractar-se d’una escola reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és en aquest nivell on l’alumne tindrà dret a convalidar alguns crèdits de l’ESO, sempre que es compleixin els requisits necessaris, facilitant així la simultaneïtat dels estudis de música amb els obligatoris.

Aquell alumnat que vulgui preparar-se per a fer proves d’accès a Conservatoris o a altres centres, se l’hi oferirà classes específiques de preparació a les mateixes. Obviament, es requereix el vist-i-plau i l’orientació del tutor/a i l’equip directiu.

Coordinador Llenguatge musical: Jordi Bargalló

1r NIVELL MITJÀ-2h de llenguatge musical seguides, amb canvi de professor i d’aula.
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
12 anys* (Primer d’ESO)
2n NIVELL MITJÀ-2h de llenguatge musical seguides, amb canvi de professor i d’aula.
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
13 anys* (Segon d’ESO)
3r NIVELL MITJÀ-1h de llenguatge musical
-1h d’harmonia
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
14 anys* (Tercer d’ESO)
4t NIVELL MITJÀ-1h de llenguatge musical
-1h d’harmonia
-1h de cant coral
-1h d’orquestra o conjunt instrumental
-30 o 45 min d’instrument
-30 min de cambra (opcional)
15 anys* (Quart d’ESO)
*Les edats són com a referència, ja que hi poden haver variacions segons els nivells, sempre a criteri del tutor i dels professors de llenguatge musical.

Paral·lelament a aquesta estructura, l’escola ofereix el LLENGUATGE MUSICAL SECUNDÀRIA , un curs que acull els alumnes d’aquestes edats que arriben a l’escola amb ganes de fer música i que no han rebut una formació necessaria per a poder cursar el Nivel Mitjà. La flexibilitat del Llenguatge Musical Secundària permet que diferents tipologies d’alumnes puguin beneficiar-se’n i que es puguin ubicar, si cal, al Nivel Mitjà . Els alumnes que cursen aquesta assignatura  també se’ls ofereix formar part del Cor Trencadís , així com participar d’alguna Orquestra , segons el què aconselli cada tutor.