Simultaneïtat d’estudis

Els alumnes que cursen l’ESO i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades ( com és el cas de l’EMM J.Aymerich) , poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO en els termes que s’indiquen en aquest document. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els ensenyaments de música, la sol·licitud ​s’ha de renovar cada curs.​ Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior​a aquell a què tenen dret.

Matèries convalidables

Es poden convalidar les matèries següents:

●  Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)

●  Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores setmanals per curs)

●  Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.Si l’alumne deixa els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes pel que fa a les matèries convalidades.

Matèries que es poden reconèixer

Les matèries d’ESO es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música d’entre 3 i 4 hores setmanals. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

●  Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO

●  Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

●  Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)

●  Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO

●  Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Aquelles famílies d’alumnes de l’EMM J.Aymerich que vulguin convalidar, cal que es posin en contacte amb secretaria, qui prepararà el  “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què s’acredita el què fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis en l’ESO” . Aquest document l’haureu de lliurar al vostre tutor o director de l’Institut. Recordeu que en cap cas es podrà convalidar si no es fan les hores totals necessàries.